PEITHO, Artists Agency, Ltd.

Ronkova 1831/6
Prague 8
Czech Republic
Postal Code: 180 00

Phone/fax: +420 284 827 984
E-mail: peitho@peitho.cz

Důležitá informace!

Společnost Peitho byla v době svého založení, ještě za přetrvávajícího monopolu Pragokoncertu, první československou agenturou s povolením vysílat do zahraničí divadla a orchestry klasické hudby. Tyto stránky proto obsahují stovky hodin záznamů divadelních inscenací a koncertů. Každý záznam má jedinečný kód, kterým se spouští. Kódy jsou selektivně poskytovány našim zahraničním partnerům. Z důvodu ochrany autorských práv i GDPR nejsou určeny k provozování na sociálních sítích ani pro soukromou potřebu.

Important information!

At the time of its foundation, during the Pragokoncert monopoly, Peitho was the first Czechoslovak agency with permission to send classical music, theatres and orchestras abroad. These pages therefore contain hundreds of hours of recordings of theatre productions and concerts. Each record has a unique code that triggers it. Codes are selectively provided to our foreign partners. Due to both copyright and GDPR, it is not intended to be used on social media or for private use.

Información importante!

PEITHO fue la primera agencia checoslovaca con permiso para hacer contratos de espectáculos teatrales y de orquestas de música clásica en el extranjero. Incluso bajo el monopolio de Pragokoncert. Por tanto, estas páginas contienen cientos de horas de grabaciones de las funciones teatrales y de los conciertos. Cada grabación tiene un código único que se activa e inicia la reproducción. Los códigos se proporcionan selectivamente a nuestros socios extranjeros. Debido a la protección de los derechos de autor y al GDPR no están destinados para uso en las redes sociales ni para uso privado.

 

© PEITHO 2004-2023